Storno életmű Pozsonyban

Storno múzeumpedagógiai füzet hátlapja

Összegzés: 2007-2009 kiállítások, rendezvények id. Storno Ferenc munkásságából
2009. március 12-én nyílik id. Storno Ferenc restaurátor címmel kiállítás a pozsonyi Esterházy-palotában. A rajzokból és restaurálási tervekből összeállított anyagot 2008 őszén először a zólyomi várban tekinthették meg az érdeklődők.
2007-ben emlékeztünk meg id. Storno Ferenc halálának 100. évfordulójáról. Életművét összegző első kiállítást „Storno fecit” címmel ez év tavaszán mutattuk be a Soproni Múzeum kiállítótermében, a Lábasházban. A tárlatot Lővei Pál művészettörténész nyitotta meg. Ezzel egy időben a művész munkásságához kapcsolódóan különböző előadások is elhangzottak az ELTE Művészettörténeti Intézetében és a Soproni TIT-ben.

A Soproni Múzeum ebben az évben a Storno-gyűjteményhez kapcsolódva új múzeológiai, közművelődési és múzeumpedagógiai fejlesztéseket tűzött ki céljául. Előtérbe helyezte a Storno család életművének, hagyatékának további feldolgozását, rendezését. A látogatók számára a gyűjteményhez új vezetőszöveg, gyerekvezető, audio guide (hangosvezető) készült. Ez utóbbin Szilágyi Tibor hangján szólal meg Storno Ferenc 1868-ban írt önéletrajza.
2009 tavaszán jelenik meg magánkiadásban a „Kéményseprőből művészember- Storno Ferenc mesés élete” címmel egy múzeumpedagógiai kiadvány az általános iskolák alsó tagozatos diákjai számára. A kiadványt írta és rajzolta Dorosmai Erzsébet művésztanár (BDEG), közreműködtek a Soproni Múzeum munkatársai s Soproni Múzeum Alapítvány támogatásával.
A Storno család hagyatékával, életművével foglalkozó múzeológusok – 1984 óta Askercz Éva, Nemes András, majd 2003-óta Grászli Bernadett és Kiss Melinda – kutatásait valamint az újabb eredményeket vonultatták fel a lábasházi kiállításon.
Az utóbbi években előtérbe kerültek a történelmi Magyarország különböző vidékein végzett felmérési, épülettervezési és restaurálási munkái. A lábasházi kiállításon külön hangsúlyt kapott Storno Ferenc kapcsolata a Pejacsevich családdal, melyre az újabb kutatások derítettek fényt. Eddig ismeretlen építészeti- és tárgytervek azonosítása vezetett Horvátország szlavóniai részén fekvő Nasice városába, ahol Storno a Pejacsevich-kastély átalakításán és berendezésén dolgozott. A Soproni Horvát Kisebbségi Önkormányzat jóvoltából Nasicében majd Sopronban is a művész horvát kapcsolatait felvonultató tárlatok nyíltak 2007-2008-ban. A soproni tablókiállítás anyaga kis kiadvány formájában is megjelent.

KATTINTSON A KÉPRE!

KATTINTSON A KÉPRE!

2007 nyarán a Berzsenyi Dániel Ev. Gimnáziummal karöltve diákok, tanárok és múzeológusok emléktúrát szerveztek Erdélybe, Szászföldre. Azokon a településeken jártak, melyeket a Tudományos Akadémia Archeológiai Bizottságának megbízásából Storno Ferenc 1969-es műemlékfelmérő útján felkeresett. Középkori templomokról, szobrokról, freskókról és római kori emlékekről készült felmérő rajzai fontos korai forrásai a magyar műemlékvédelemnek. A túra anyagából (rajzok, fotók) és eredeti felmérő rajzokból külön kiállítás készült a Lábasházban a Soproni Erdélyi Kör közreműködésével.

ablaküveg - Garamszentbenedek

ablaküveg – Garamszentbenedek

2008. áprilisában „A stilisztikus rajzoló” címmel nyílt tárlat a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal budapesti kiállítótermében. A kiállítást Dávid Ferenc művészettörténész nyitotta meg. Storno Ferenc életművéből a felmérő és restauráló munkásságára helyeződött a hangsúly. A kiállítás új megvilágításba helyezte a historizmus szellemében dolgozó művész alkotásait. E korszakhoz kacsolódó korábbi negatív értékítéletek manapság már nem állják meg a helyüket. A historizmus kutatásával, korstílusként való elfogadásával ez a szemlélet gyökeresen megváltozott.
Már 2007-ben a soproni és a budapesti kiállítás hatására merült fel egy újabb tárlat megrendezésének lehetősége ezúttal Szlovákiában. Storno Ferenc fiaival, Kálmánnal és ifj. Ferencel több alkalommal dolgozott felvidéki templomok stílszerű helyreállításán. A restaurátor-művész munkái láttán szlovák kollégánk, Dusan Buran művészettörténész (Szlovák Nemzeti Galéria, középkori osztály vezetője) kezdeményezésére és szakmai segítségével 2008-ban a legfontosabb felvidéki tervanyagokból igényes kiállítást rendeztünk a zólyomi vár kiállítótermében „Id Storno Ferenc restaurátor” címmel.
2008 őszén Győrben kamarakiállítás nyílt azokból a reprezentatív tervekből, melyeket a Storno család készített a garamszentbenedeki apátság stílszerű felújításához. A kiállítást a Városi Művészeti Múzeum (Győr) művészettörténésze, Grászli Bernadett rendezte.
Végül, a 2 éve zajló rendezvények utolsó állomásaként a zólyomi tárlat Pozsonyban az Esterházy-palotában kerül bemutatásra 2009. március 12. május 3. között. A kiállítások fővédnöke Firtl Mátyás, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés alelnöke.
A 19. századi historizmus értékeinek számbavétele, megőrzése és kutatása korunk művészettörténészei számára jelentős feladatot ró. Fontos, hogy hazánkban és szűkebb környezetünkben is a kutatások mellett a kulturális rendezvények, kiállítások ismertessék meg a szakmával és a nagyközönséggel a historizmus eddig fel nem fedezett értékeit.

Kutatástörténet:

Storno kiállítás Sopronban (2007)

Storno kiállítás Sopronban (2007)

Id. Storno Ferenc felméréseinek, terv és kiviteli rajzainak egy részét 1984-ben Askercz Éva és Nemes András topografikus rendszerben dolgozták fel. Ez a tervanyag nemcsak a műemlékvédelem, hanem a historizmus kutatói számára is jelentős forrás. Közülük is kiemelkednek a vázlatkönyvek. Különösen id. Storno Ferenc mintegy 70 vázlatkönyve, melyeket utazásai során vitt magával már 1838-tól. Olyan helyszínrajzokat, felméréseket, akvarellképeket tartalmaznak, melyek azóta megsemmisült vagy átalakított középkori épületeket mutatnak be.
Gyűjteményük kevésbé ismert részét képezi a könyvtár, benne értékes, ritka kiadványokkal, bibliákkal, misekönyvekkel, matematikai és történeti művekkel, valamint német nyelvű építészeti szakkönyvekkel.
Irattári anyaguk egy része a Soproni Múzeumban és a Soproni Városi Levéltárban rendszerezett, de még feldolgozatlan. Máig kerülnek elő forrásértékű iratok, tervrajzok a család történetével és tevékenységével kapcsolatban.
A hagyaték rendszerezését és tudományos feldolgozását jelenleg Grászli Bernadett (Győr, Városi Művészeti Múzeum) és Kiss Melinda (Soproni Múzeum) művészettörténészek folytatják. Grászli Bernadett az ELTE-BTK Művészettörténeti Doktori Iskolájában id. Storno Ferenc építészeti és műemlékvédelmi tevékenységéről írja doktori disszertációját.

Ezúton szeretnénk megköszönni kollégáinknak, barátainknak az önzetlen segítségüket: Grászli Bernadett (Győr, Városi Művészeti Múzeum), Foki Lívia, Kuslics Katalin, Bolodár Zoltán, Kelemen István, Szigethi Béla, Balassa Kriszta, Nemes András (Soproni Múzeum), Krammerhofer Szilvia, Havasi Krisztina, Bukta Ágnes (művészettörténészek), Gömöri Judit, Csomortány Levente, Papp Tímea, Fenesi Lívia, Ghyczy Gabriella (a KÖH munkatársai, Budapest), Dusan Buran (SNG), Dr. Payrits Ferenc (Horvát Kisebbségi Önkormányzat, Sopron), Silvija Lučevnjak (Nasice, Városi Múzeum, igazgató)