Kutatási szabályzat

Soproni Múzeum

Kutatási Szabályzat

Jelen kutatási szabályzat 2010. április 1-től érvényes.

1. A Soproni Múzeum (továbbiakban: Múzeum)  Sopron Megyei Jogú Város által fenntartott nyilvános intézmény. Gyűjteményeiben a 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében minden jogi, vagy 14. életévét betöltött természetes személy kaphat kutatási engedélyt és végezhet kutatómunkát, a 18 év alatti természetes személyek azonban csak szülői vagy tanári (iskolai) felelősségvállalás mellett kutathatnak.

2. Kutatásnak minősül minden tudományos vizsgálat, adatgyűjtés és információszerzés –függetlenül attól, hogy a kutatás vagy a publikáció a konkrét anyag közlésére, felhasználására, vagy csak a belőlük szerzett információk, adatok, következtetések felhasználására irányul.

3. A Múzeum műtárgynyilvántartásaiban, gyűjteményeiben csak érvényes kutatási engedéllyel rendelkező személy végezhet kutatómunkát. A kutatási engedélyt előzetesen – telefonon (melyről utólag készül dokumentum), levélben, vagy e-mail-ben – kell kérni.

4. A Múzeum gyűjteményeiben (a nyilvántartásba vételtől számított 5 éven belül) a kulturális javak és a rájuk vonatkozó dokumentáció (továbbiakban: múzeumi anyag) feldolgozására és kutatására, valamint tudományos és közművelődési célú hasznosítására az intézmény azon szakembere jogosult, aki e javakat gyűjtötte/feltárta, illetve, aki elsődleges meghatározásukat, leírásukat és nyilvántartásba vételüket elvégezte, állagukat megóvta, restaurálta. Az 5 éves kutatási védettség alatt álló múzeumi anyagok külső kutató számára nem hozzáférhetők.

5. A kutatási engedélyt a Múzeum igazgatója adja ki a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül, figyelembe véve az érintett gyűjtemény vezetőjének véleményét. A kutatási engedély kitöltésével és aláírásával a kutató tudomásul veszi, az intézmény kutatási szabályzatát.

6. Nem adható ki kutatási engedély a 47/2001. (III. 27.) számú kormányrendelet 5. § (1) bekezdésében felsorolt esetekben, illetve megtagadható az engedély kiadása a rendelet 3. § (2), a 4. § (2), 5. § (2), (3) és (4), illetve a 6. §-ban foglaltak alapján, továbbá a levéltári jellegű anyagok esetében az 1995. évi LXVI. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével.

7. A kutatási engedéllyel a kutató nyilatkozatot tesz és aláírásával igazolja, hogy ismeri és betartja az intézmény kutatási szabályzatát, tudomásul veszi a szerzői jogok védelmére, a publikálási korlátozásokra és a hivatkozás rendjére vonatkozó törvényeket, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a kutatott anyag felhasználásával készült későbbi publikációinak bibliográfiai adatait megküldi a múzeum adattárának, könyvtárának. A kutatási engedély más személyre át nem ruházható, egy példányát az érintett gyűjtemény őrzi.

8. A kutatási engedélynek tartalmaznia kell:

– a kutatási engedély határidejét (max. 12 hónap, adott naptári évre szól)
– a kutatás helyét (gyűjtemény megnevezése)
– a kutató személyi adatait (név, lakcím, személyi igazolvány száma)

9. A kutató a kutatási engedély megadása felől levélben, e-mailben és telefonon érdeklődhet a gyűjtemény kezelőjénél vagy a gyűjteményért felelős muzeológusnál.

10. A kutatási engedély a lejárat után meghosszabbítható.

11. A kutatókról és a kutatási alkalmakról Kutatási naplót kell vezetni, amelybe minden egyes kutatási alkalomkor fel kell jegyezni a kutató nevét, kutatási engedélyének számát és a kutatásra átadott dokumentumok, tárgyak leltári számát.

12. A kutatás az előzetesen egyeztetett napon, az alábbi egyeztetett időpontokban kérhető:

hétfőtől-csütörtökig: 9:00-12:00-ig és 12:30-15:30-ig

pénteken: 9:00-12:00-ig

13. A kutatás során az intézmény részéről a felügyeletet a gyűjteményért felelős muzeológus vagy a gyűjteménykezelő (továbbiakban: felügyelő) látja el.

13. A kutató az általa kutatni kívánt anyagot a kérőlap szabályszerű kitöltésével és benyújtásával igényelheti. A kérőlapon a kutató nevét az általa igényelt anyag pontos jelzetét, valamint a kérés beadásának keltét kell feltüntetni. A kérelmezett anyag rendelkezésre bocsátására az intézménynek a kérelmezés napjától számítva 5 munkanap áll rendelkezésére.

14. Ha a kutató az általa igényelt és engedélyezett kutatást – anélkül, hogy elmaradásának okát jelezné – 10 napon belül nem kezdi meg, az igényelt és előkészített anyagot visszahelyezik őrzési helyére gyűjteménybe és azt újra kell kérelmeznie.

15. A kutatónak lehetősége van a pontos leltári/gyarapodási szám ismeretében az igényelt anyagokat levélben, telefonon, vagy e-mail-ben előre megrendelni. Ebben az esetben a kérőlapot a gyűjteményért felelős muzeológus vagy a gyűjteménykezelő tölti ki.

16. Kiállításból műtárgy kutatási célból csak különösen indokolt esetben emelhető ki.

17. Kutató a kutatóhelyiségből az anyagot semmilyen szándékkal nem vihet ki.

18. A kutatás befejezése után a felügyelő a kiszolgáltatott anyagot tételesen veszi vissza.

19. Amennyiben a kutató az anyagot hiányosan vagy rongáltan adja vissza, a múzeum a kár mértekének megállapítása és a károkozás módjának tisztázása után teszi meg a szükséges lépéseket.

20. A kutató a kutatás során olyan saját tulajdonú technikai eszközöket (pl. laptop, Notebook, diktafon) használhat, amelyek munkáját segítik vagy egyszerűsítik. Ez a lehetőség kizárólag a díjfizetés megtörténte után vonatkozik a reprodukálást szolgáló, díjfizetéssel járó eljárásokra, illetve technikai eszközökre (pl. szkennelés, fényképezés fényképezőgéppel, vagy telefonnal, filmfelvétel, videofelvétel).

21. A Múzeum gyűjteményeiben folytatott kutatás díjmentes. A kutatással járó technikai költségeket és a felhasználói díjakat a Díjszabás tartalmazza.

22. A szolgáltatási és a felhasználási díj kiegyenlítése előzetesen (postai úton, átutalással vagy a pénztárban készpénzbefizetéssel) történik.

23. Műtárgyakról fotót publikálási célból kizárólag a múzeumi fényképész vagy a gyűjteménykezelő készíthet. A napi fotójegy kiváltásához külön engedély szükséges. A kutató a fotózáshoz sem vakut, sem állványt nem használhat. A Múzeum a digitális fényképek fájlnevében feltünteti a műtárgy leltári számát, amely a hivatkozás alapjául szolgál. Kivételes esetben, igazgatói engedéllyel, a kutató/kiadó által megbízott hivatásos fényképész saját fényképezőgéppel készíthet felvételt, ez esetben magának kell gondoskodnia a leltári szám rögzítéséről.

24. A kutató által igényelt, a Múzeum által teljesítendő fotózási, szkennelési és a 20 oldal feletti

fénymásolási tevékenység vállalási határideje 10 munkanap. A kérést a kutató előzetesen, igénylőlapon kérelmezheti. Pontos leltári/gyarapodási szám, oldalszám ismeretében kérését telefonon vagy e-mailben is megteheti. Amennyiben a kutató bármely tevékenység elvégzését 5 munkanapon belül igényli, a múzeum sürgősségi felárat számít fel. A sürgősségi kiszolgálás teljesíthetőségét joga van a Múzeumnak mérlegelni.

25. A Múzeum a műtárgyakról készített fotókat kizárólag digitális formában, maximálisan 20 cm 300 dpi minőségben adja át, melyet CD-n, DVD-n vagy más adathordozón bocsát rendelkezésre.

26. Fénymásolás csak a 60 évnél nem régebbi nyomtatott és írott anyagról történhet.

27. A publikálás (közlés) feltételeit az erről kötött Felhasználói szerződés tartalmazza.

29. A könyvtárak használatáról külön szabályzat rendelkezik.

Az egyes gyűjteményekre vonatkozó speciális kutatási szabályok

27. Az egy kutatási napra kérelmezhető anyag mennyisége:

Helytörténeti gyűjtemény: 15 leltározott tétel

Fotótár: 30 leltározott pozitív vagy negatív esetén 15 leltározott negatív

Képzőművészeti gyűjtemény: 15 leltározott tétel

Régészeti gyűjtemény: 10 doboznyi régészeti anyag

Néprajzi gyűjtemény: 15 leltározott tétel