A könyvtári állomány

2. A könyvtári állomány
2.1 Alaptevékenységek
A könyvtár feladata a teljesség igénye nélkül a Soproni Múzeum gyűjtőköréhez és kutatási, valamint közművelődési feladataihoz kapcsolódó hagyományos papír alapú és elektronikus adathordozón rögzített könyvek, időszaki és gyűjteményes kiadványok (könyvek, időszaki kiadványok, CD-k… stb.) beszerzése, feldolgozása, megőrzése, állagmegóvása és feltárása a muzeológusok és a kutatók részére. A könyvtár nem vesz részt a nyilvános könyvtári ellátásban, gyűjteményét csak a Szervezeti és Működési Szabályzatban és a Kutatószabályzatban meghatározott használók számára, az alapszolgáltatások szintjén nyújtja.
A könyvtár fő gyűjtőköre a Sopron és a történeti Sopron vármegye történetét tárgyaló művekre terjed ki (helyi szerzők művei, akik e területen születtek, illetve az alkotás idején itt éltek és váltak híressé, és az 1912. évi közigazgatási határok szerinti Sopron vármegye településeivel, tájegységeivel foglalkozó dokumentumok, az itt kiadott művek).
A könyvtár mellékgyűjtőköreibe tartozó dokumentumok, amelyek a muzeológusok tudományos munkáját segítik, a következő témakörökben: művészettörténet, régészet, néprajz, történelem, valamint az országos és helyi múzeumi kiadványok és időszaki kiadványok.

2.2 Kiegészítő tevékenységek
A Soproni Múzeum Könyvtára a múzeum kiadványaival hazai és nemzetközi kiadványcserét folytat. A Soproni Múzeum Könyvtára
– a múzeumi gyűjteményi tudományos tevékenységet,
– az intézmény alap-, és kiegészítő tevékenységét
– kiállítások, tudományos konferenciák és egyéb szakmai rendezvények megszervezését,
– szakmai kiadványok, folyóiratok, kiállítási katalógusok egyéb, múzeumi kiadványok elkészítésében való közreműködését segíti.

2.3 A könyvtár lelőhelyei

 • Sopron, Fő tér 8. Storno- és Tábornok-ház
 • Helytörténeti gyűjtemény
 • Történelmi gyűjtemény
 • Csatkai Endre könyvtára
 • Storno család könyvtára
 • Művészettörténeti gyűjtemény
 • Múzeumi kiadványok gyűjteménye
 • Régi nyomtatványok gyűjteménye
 • Általános művek gyűjteménye
 • Raktár
 • Sopron, Fő tér 6. Fabricius-ház
 • Régészeti gyűjtemény
 • Sopron, Deák tér 1.
 • Néprajzi gyűjtemény
 • Általános művek gyűjteménye

2.4 A könyvtár állománya
A könyvtár központi állománya több mint 23500 db dokumentum (könyv, időszaki kiadvány, sorozat, különlenyomat stb.). Az állomány helyileg nagyon megosztott, leltárazása speciális, nem alkalmazkodik a könyvtári ETO rendszerhez és a raktári szakrendhez, ezért helyismeret/könyvtáros segítsége nélkül nehezen kereshető.
A könyvtárat 2006-ig szerzői és/vagy cím szerinti leíró cédulakatalógusban tárták fel. 2006-tól a könyvtár állománya leltárkönyvben és számítógépes integrált könyvtári rendszerben, a SZIRÉN rendszerben rögzített. Az egyes állományrészek dokumentumainak tartalmi és formai feltárása a SZIRÉN-ben zajlik, tárgyszavazással ellátva. A retrospektív katalogizálás jelenleg is folyamatban van.