Tájékoztató – Régészeti feltárások

A régészeti szolgáltatásaink során a beruházóktól érkező hivatalos megkeresés alapján végezzük el az örökségvédelmi hatóság által előírt feltárási munkákat.

Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a megkeresést a hiánytalan dokumentációval együtt (lásd ügyintézés menete 1. pontban), az ügyintézési határidők figyelembe vételével, a terepen történő beruházási munkálatok tervezett megkezdése előtt, időben juttassák el részünkre. A jogellenes tevékenység következtében az illetékes hatóság a beruházót örökségvédelmi bírsággal szankcionálja.

A nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni.
Nem nagyberuházás esetén a beruházó az előzetes régészeti dokumentáció készítésével a feltárásra jogosult intézményt bízhatja meg.

Megelőző feltárás
Írásbeli szerződés alapján, tudományos módszerrel végzett régészeti feladatellátás. Ennek keretében a hatóság
– régészeti megfigyelést
– próbafeltárást
– teljes felületű feltárást írhat elő

Régészeti megfigyelés
Régészeti megfigyelést általában akkor ír elő az örökségvédelmi hivatal, amikor a beruházásra kijelölt területen nem biztos, hogy van régészeti lelőhely, de a környező területen van, tehát előfordulhat, hogy az adott helyen is lesz, így az régészeti érdekűnek számít. Ilyen esetekben a beruházáshoz kapcsolódó földmunkákat nézi a régész, hogy kerül-e elő az adott területen régészeti objektum, lelet. Amennyiben régészeti jelenségre utaló nyomot talál, egyeztet az örökségvédelmi hivatallal és a beruházóval a további munkálatokkal kapcsolatban. Ilyenkor általában próba- vagy teljes felületű feltárás válik szükségessé.
Amennyiben az építési engedély régészeti megfigyelést ír elő, úgy fel kell venni a kapcsolatot a területileg illetékes múzeummal ahol a beruházó tájékoztatást kap arról, hogy a múzeum melyik régész munkatársa fogja elvégezni a próbafeltárást. Az írásos megrendelést követően, valamint a beruházói adatszolgáltatást követően 30 napon belül, a múzeum elküldi a szerződéstervezetét a beruházónak. A munka kezdete előtt legalább egy héttel érdemes a múzeumot tájékoztatni a kezdésről. A beruházónak a munka kezdete előtt már rendelkeznie kell az aláírt szerződéssel.

Próbafeltárás
A próbafeltárás célja, hogy a régészeti lelőhely kiterjedését, intenzitását behatároljuk. Így válik lehetővé, hogy megállapítsuk, szükséges-e a teljes felületű feltárás vagy sem, s ha igen megbecsülhessük a ráfordítandó időt és pénzt. Próbafeltárást kérhet a beruházó a Múzeumtól az ingatlan megvétele előtt vagy a tervezés ideje alatt. Ez nagyban megkönnyítheti a későbbi munkák tervezését. Az örökségvédelmi hivatal olyan esetekben ír elő próbafeltárást, amikor az adott területen régészeti lelőhelyet tart nyilván, azonban annak kiterjedésére és intenzitására vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal.
A próbafeltárás kutatóárkok húzásával kezdődik, gépi és kézi munka felhasználásával. Ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani, hogy a jövőben kell-e, és ha igen milyen jellegű régészeti munka, a próbafeltárás során megnyitott árkok felületének a beruházással érintett terület legalább 10 %-át kell érintenie, ami megnövekedhet maximum 25 %-ig. A próbafeltárás után a régésznek szakvéleményt kell írnia mind a beruházónak, mind az örökségvédelmi hivatalnak. Ennek fényében az örökségvédelmi hivatal dönt arról, hogy szükség van-e próba-, vagy teljes felületű feltárásra, vagy régészeti megfigyelés mellett, esetleg anélkül folyhat tovább a munka.

Teljes területű feltárás
Abban az esetben van szükség teljes területű feltárásra, ha a beruházással érintett lelőhelyrész hazánk múltjának kiemelkedő fontosságú forrása, ill. ha a beruházás történeti városmag területén valósul meg, ill. ha a feltárás a tudományos ismereteket várhatóan jelentős új eredményekkel gazdagítja.

Az ügyintézés menete:

1.
A beruházó hivatalos, írásbeli megkeresést küld a múzeum részére, melyben közli szerződő fél pontos azonosító adatait, ill. hiánytalanul csatolja a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018 (IV.9.) kormányrendeletben előírt dokumentumokat:
-az érintett területek azonosításra és területszámításra alkalmas adatait
-a beruházás helyszínrajzát, a meglevő és tervezett közművek nyomvonalát
-a beruházás alapozási terveit
-a földfelszín alatti munkák műszaki leírását
– a tereprendezésre vonatkozó adatokat
-a kivitelezés megkezdésének tervezett időpontját
– nyilatkozatot arról, hogy a beruházás nagyberuházásnak minősül-e
-a beruházás építési engedélyét

Amennyiben a beruházó nem a saját nevében kíván eljárni, hivatalos meghatalmazást kell adnia a nevében eljáró személy (magánszemély, cég) részére, ebben az esetben a múzeum az eljáró személlyel köti meg a szerződést, az ő nevére állítja ki a számlát, amennyiben kizáró ok nem merül fel.

2.
A megelőző feltárásra vonatkozóan a feltárásra jogosult intézmény és a beruházó, vagy a beruházó nevében a meghatalmazás alapján eljáró személy írásbeli szerződést köt az 1. pontban felsorolt dokumentumok hiánytalan rendelkezésre állásától számított 15 napon belül.
A régészeti feladatellátás díját, melynek megállapítása hatósági ár alapján történik, a felek a szerződésben rögzítik.

3.
A feltárási engedély birtokában végezhető régészeti feltárásnál (pl próbafeltárás) a feltárásra jogosult intézmény az Ásatási Bizottság részére megküldi a teljes dokumentációt. Az Ásatási Bizottság a napirendjére tűzi a kérelem elbírálását, a javaslatát  az ülés után továbbítja az illetékes hatóság felé, amely határoz a feltárási engedély megadásáról. Ezt megküldi a feltárásra jogosult intézmény részére. Ennek birtokában a feltárásra jogosult intézmény egyeztet a beruházóval a régészeti feltárási tevékenység megkezdésének időpontjáról.

4.
A régészeti megfigyelés kivételével előleg számla kiállítására kerül sor a a területrelépés technikai költségeinek fedezésére.

5.
A feltárásra jogosult intézmény a feltárási munkákat elvégzi, melyet a beruházó leigazol, a jelentését megküldi az illetékes hatóságnak, mely engedélyezi a beruházási munkálatok megkezdését az építési engedélyben foglaltaknak megfelelően, és előírhat további régészeti feltárási tevékenységet az adott területre.

6.
A teljesítés igazolás alapján a szolgáltatást végző intézmény kiállítja a számlát, melyet a szerződő fél a fizetési határidőn belül kiegyenlít.

Kapcsolat

Ügyintézők:
Mrenka Attila régész, régészeti koordinátor

Elérhetőség:
Ügyintézési telefonszám:     +36 30 428-3147
Központi telefonszám:         +36 99 311-327
Központi email:                    titkarsag@sopronimuzeum.hu, mrenka.attila@sopronimuzeum.hu

Jogszabályok:
•    2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről,
•   a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018 (IV.9.) kormányrendelet