Tájékoztató – Régészeti feltárások

A régészeti szolgáltatásaink során a beruházóktól érkező hivatalos megkeresés alapján végezzük el a beruházás engedélyezési eljárásában közreműködő illetékes örökségvédelmi hatóság által előírt feltárási munkákat.
Régészeti szolgáltatást a „megkeresés” formanyomtatvány kitöltésével lehet igényelni.
Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a megkeresést a hiánytalan dokumentációval együtt (lásd ügyintézés menete 1. pontban), az ügyintézési határidők figyelembe vételével, a terepen történő beruházási munkálatok tervezett megkezdése előtt legalább 1 héttel juttassák el részünkre. A jogellenes tevékenység következtében az illetékes hatóság a beruházót örökségvédelmi bírsággal szankcionálja. A Soproni Múzeum az Ügyfél mulasztásából következő károkért semmilyen felelősséggel nem tartozik.

A régészeti feladatellátás típusai

A nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni (a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törv. 22.§. (1) alapján) (továbbiakban: Kötv.).
A megelőző feltárás írásbeli szerződés alapján, tudományos módszerrel végzett régészeti feladatellátás (régészeti megfigyelés, próbafeltárás, teljes felületű feltárás), amely a földmunkával járó beavatkozások, fejlesztések, beruházások által érintett, nyilvántartott régészeti lelőhelyek feltárására irányul. (Kötv. 7.§. 13. pont).
Hatósági előírás alapján a megelőző régészeti feltárás három típusát különböztetjük meg:
o régészeti megfigyelés (szakfelügyelet)
o próbafeltárás
o teljes felületű megelőző feltárás
régészeti megfigyelés (szakfelügyelet): a beruházás földmunkájának régész által a helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a régészeti bontómunka elvégzése és dokumentálása (Kötv. 7.§. 36. pont). Az örökségvédelmi hatóság régészeti megfigyelést nyilvántartott régészeti lelőhelyen írhat elő. Amennyiben a földmunkák során régészeti lelet, jelenség kerül elő, akkor a régész azt a helyszínen dokumentálja, feltárja (a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018 (IV.9.) Korm.rend. 35.§. (1) alapján [továbbiakban: R.]).
A régészeti megfigyelés ellátására a beruházónak a feltárásra jogosult intézménnyel – az örökségvédelmi hatóság előírása értelmében – írásbeli szerződést kell kötnie a beruházás földmunkáinak megkezdése előtt.

A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016 (VI.13.) Korm.rend. 2.§. (1) alapján a bejelentés nem minősül közigazgatási hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemnek, ezért ajánlatos minden esetben fölvenni a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályával a kapcsolatot!

próbafeltárás: a régészeti érdekű területek régészeti érintettségének megállapítása, a régészeti lelőhelyek állapotának felmérése, jellegének, térbeli kiterjedésének és rétegsorainak megállapítása, a próbafeltárást követő megelőző feltárás esetén a veszélyeztető források és a megelőző feltárás módjának és mértékének meghatározása vagy a lelőhelyek védelmi fokozatának megállapítása és osztályozása céljából végzett régészeti feltárás. (Kötv. 7.§. 26. pont)
Próbafeltárás az örökségvédelmi hatóság külön írásbeli engedélye alapján végezhető tevékenység. A feltárást a beruházás megkezdése előtt kell elvégeztetni, a próbafeltárás eredményei alapján az örökségvédelmi hatóság további feltárási cselekményt írhat elő. A beruházás csak ezek befejezése után kezdődhet meg!
Felhívjuk a beruházók figyelmét, hogy próba- vagy teljes felületű megelőző feltárás esetén a feltárások elvégzése egyedi, lelőhely és beruházás-specifikus, amelynek időtartama csak a hiánytalan tervdokumentáció és többszöri személyes, helyszíni egyeztetés alapján kalkulálható!
Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a feltárási engedélyezési eljárás időigényes folyamat, amelynek átlagos átfutási ideje, a múzeum részére hiánytalanul megküldött dokumentáció és az aláírt szerződés beérkezése után még további 2-3 hetet vesz igénybe!

teljes felületű megelőző feltárás: nyilvántartott régészeti lelőhelyen a régészeti örökség elemeinek a földmunkával érintett terület teljes egészén történő feltárása (Kötv. 7.§. 40. pont)
A beruházás földmunkái által érintett teljes területén feltárás elvégzése.
Felhívjuk a beruházók figyelmét, hogy ennek a feltárási módnak az elvégzése rendkívül idő igényes! A feltárás költségei ebben az esetben a legmagasabbak.

A régészeti feltárások és az ügyintézés menete

régészeti megfigyelés (szakfelügyelet):
1. A beruházó a Soproni Múzeum honlapjáról letölthető (https://sopronimuzeum.hu/2016/01/03/letoeltheto-dokumentumok/) és hiánytalanul, szabályszerűen kitöltött Megkeresést küld postai úton, vagy elektronikus formában a múzeumnak.
2. Az aláírt megkeresés alapján a Soproni Múzeum régészeti koordinátora elkészíti a szerződést, amelyet postai úton eljuttat a megkeresésben megadott címre.
3. Érvényes, aláírt szerződés nélkül a régészeti feladatellátás nem kezdhető meg!
4. A szerződéseket a beruházó aláírja és egy példány kivételével visszajuttatja a múzeumba.
5. A beruházó írásban (email) a beruházás földmunkáinak megkezdése előtt legalább 3 nappal jelzi a régészeti koordinátornak a beruházás megkezdését. Figyelem! A régészeti koordinátor minden esetben fölveszi a megkeresésben megadott telefonszámon a beruházóval a kapcsolatot időpontegyeztetés végett, ez azonban nem helyettesíti a fent említett írásbeli értesítést!
6. A terepi munkákra beosztott régész a kivitelezés földmunkáit a helyszínen tekinti meg.
7. A terepi munkákra beosztott régész a helyszínen fényképfelvételeket, jegyzeteket készít.
8. A földmunkák befejezése után a régész az építési naplójában rögzíti a megismert tényeket, aláírásával ezek hitelességét igazolja.
9. A beruházó, ill. a beruházó helyszínen tartózkodó képviselője az építési naplóban aláírásával igazolja a régészeti tevékenység elvégzését.
10. Az aláírt építési napló alapján a régész teljesítésigazolást állít ki, amelyet aláírásra a múzeum elpostáz a beruházónak. A teljesítésigazolás a számla alapját képezi.
11. A beruházó kiegyenlíti a számlát.
12. A régész hivatalos jelentést ír az örökségvédelmi hatóságnak, amely ez alapján használatbavételi, üzembehelyezési, forgalomba helyezési stb. eljárás során igazoltnak látja, hogy az általa támasztott feltételek teljesültek. Felhívjuk a beruházók figyelmét, hogy el nem végzett régészeti munkákra a múzeumnak nem áll módjában teljesítésigazolást kiállítani, így az örökségvédelmi hatóság örökségvédelmi bírságot szabhat ki az engedélyesre!

próbafeltárás:

1. A beruházó a Soproni Múzeum honlapjáról letölthető (https://sopronimuzeum.hu/2016/01/03/letoeltheto-dokumentumok/) és hiánytalanul, szabályszerűen kitöltött Megkeresést küld postai úton, vagy elektronikus formában a múzeumnak.
2. A régészeti koordinátor fölveszi a beruházóval a kapcsolatot.
3. A R. 31.§. értelmében a beruházó a régészeti koordinátor számára elektronikus formában megküldi az alábbi dokumentumokat:
a) az érintett területek azonosítására és területszámításra alkalmas adatait, vektoros állományokkal (kizárólag .dwg kiterjesztésben!)
b) a beruházás helyszínrajzát, a meglévő és tervezett közművek nyomvonalát
c) a beruházás alapozási terveit
d) a földfelszín alatti munkák műszaki leírását
e) a tereprendezésre vonatkozó adatokat
f) a kivitelezés megkezdésének tervezett időpontját
g) – a Kötv. 7. § 20. pont c) alpontja kivételével – nyilatkozatot arról, hogy a beruházás nagyberuházásnak minősül-e
h) nagyberuházás esetén nyilatkozatot a beruházás teljes bekerülési költségének tervezett összegéről
i) a beruházás építési engedélyét, ha az rendelkezésre áll
4. A beérkezett adatok alapján a régészeti koordinátor elkészíti a szerződés tervezetet, amelyet eljuttat a beruházó részére.
5. A tervezet aláírása után a visszaérkezett, aláírt szerződések birtokában a Soproni Múzeum kérelmezi az örökségvédelmi hatóságnál az ásatási engedély kiadását (amennyiben az Ásatási Bizottság szakvéleménye is szükséges, úgy az engedélykérelem beérkezése és az engedély kiadása között 1-2 hét is lehet).
6. A végrehajtható vagy a jogerőre emelkedett feltárási engedély birtokában megkezdődik a feltárás
7. A feltárás befejezése után a beruházó vagy annak képviselője a feltárás helyszínén terület átadás-átvételi jegykönyvvel igazolja a feltárás befejezését, ez után a Soproni Múzeum teljesítés igazolást állít ki. A teljesítésigazolás a számla alapját képezi.
8. A beruházó kiegyenlíti a számlát.
9. A feltárást vezető régész a feltárás befejezése után legfeljebb 30 nappal hivatalos jelentést ír az örökségvédelmi hatóságnak, amelynek másolatát eljuttatja a beruházóhoz.
10. Az örökségvédelmi hatóság ez alapján döntést hoz a további régészeti feladatellátást illetően.
11. A hatóság döntésétől függően a további feladat ellátások lehetnek: régészeti megfigyelés, teljes felületű feltárás, bejelentési kötelezettség.

teljes felületű megelőző feltárás:
1. Az ügymenet megegyezik a próbafeltárás 9. pontjáig ismertetett folyamattal.
2. A teljes felületű feltárás elvégzése után az örökségvédelmi hatóság tudomásul veszi a feltárás eredményét.
3. A feltárást vezető régész legfeljebb 30 nappal a feltárás befejezése után hivatalos jelentést ír az örökségvédelmi hatóságnak, amelyet másolatban megküld a beruházó részére.
4. A feltárás hivatalos (jegyzőkönyvvel igazolt) befejezése után a beruházás megkezdhető.

Ügyintézők elérhetősége:

Mrenka Attila (e-mail: mrenka.attila@sopronimuzeum.hu, telefon: +36 30-428-3147)
Titkárság (e-mail: titkarsag@sopronimuzeum.hu, telefon: +36 99-311-327)