Műtárgykölcsönzési eljárás

Vonatkozó dokumentumok:

kölcsönzési adatlap
elhelyezési dokumentum

A magyar állam tulajdonát képező, a Soproni Múzeum (továbbiakban Múzeum) gyűjteményeiben őrzött tárgyak kölcsönzésére vonatkozó jogszabályok:
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
• a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
• a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzési díjáról, valamint a kijelölési eljárásról szóló 377/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet

A műtárgykölcsönzési eljárás megindítása

A kölcsönzésre irányuló szándékot írásban (levélben, e-mailben) kell közölni a Múzeummal. A kérelemben – a műtárgykölcsönzési adatlap kitöltésével – meg kell jelölni a kölcsönző adatait, a kölcsönzés célját, időtartamát, helyszínét és a kölcsönözni kívánt műtárgyak listáját, valamint a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét. A kérelemnek legalább 20 nappal a tervezett kölcsönzési idő előtt kell megérkeznie a Múzeumba.

A kölcsönvevő fél

A jogszabályok szerint nem muzeális intézmények számára csak miniszteri hozzájárulással kölcsönözhet a Múzeum műtárgyat. A hozzájárulás igénylését a Múzeum intézi.

A kölcsönzés engedélyezése

A kölcsönzés engedélyezése a múzeumigazgató jogkörébe tartozik. A kérelmet elutasítja, ha:
• hiányzik a jogszabály által előírt miniszteri hozzájárulás,
• a kölcsönzés célja és körülményei veszélyeztetik a műtárgy épségét, biztonságát,
• a műtárgy állapota nem teszi lehetővé az átadást,
• a műtárgy a Múzeum kiállításában szerepel,
• a műtárgy kutatás alatt áll,
• a műtárgy másutt van kölcsönben.

A műtárgykölcsönzési szerződés

A Múzeum minden esetben a jogszabályoknak megfelelő műtárgykölcsönzési szerződést (továbbiakban Szerződés) köt a kölcsönvevő féllel. A kölcsönzési feltételeket minden esetben a Múzeum állapítja meg, az általa elkészített Szerződésben.
A Szerződés szerves részét alkotják a kötelező mellékletek:
• Az 1. sz. melléklet tartalmazza a kölcsönzendő tárgyak leltári számmal ellátott jegyzékét, a kölcsönbe adás időpontjában fennálló fizikai állapotát dokumentáló szakleírással és képi ábrázolással együtt.
• A 2. sz. melléklet a kölcsönözni szándékozott kulturális javakra vonatkozó elhelyezési dokumentáció, melyet a kölcsönkérő a kölcsönzést megelőzően készít el. A dokumentáció tartalmazza a kiállítótér alaprajzát, műszaki adatait és a tűzvédelmi előírásokat, a kulturális javak állományvédelmére vonatkozó előírásokat, valamint a kulturális javak, továbbá a kiállítótér vagyonbiztonságára vonatkozó előírásokat. A dokumentáció hiányában a Szerződés nem köthető meg.